icon-phone.gif

Điện thoại (0236) 3836155 / (0236) 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Tìm kiếm Stt Lĩnh vực Chi tiêu Nền mẫu Phương pháp phân tích Kỹ thuật phân tích Giới hạn phát hiện ISO 17025 Chỉ định Thời gian phân tích
21 Hóa học Xác định hàm lượng Dexamethasone Thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản 3.5/CL2.PP.3.30 Ver.01.2021 (Ref. Application note: 720004441EN waters) LC/MS/MS LOD = 0.5 µg/kg, LOQ = 0.75 µg/kg BoA NAFIQAD 3 ngày
22 Hóa học Phát hiện và định lượng Formaldehyde Thực phẩm 3.5/CL2.PP.4.1 Ver.01.2021 (Ref. NMKL 54: 1964) UV-Vis LOD = 5.0 mg/kg, LOQ = 10 mg/kg BoA NAFIQAD 2 ngày
23 Hóa học Định tính và bán định lượng Acid boric và muối borate Thực phẩm 3.5/CL2.PP.1.20 Ver.01.2021 (Ref. TCVN 8895:2012) So màu LOD = 0.1% BoA NAFIQAD 1 ngày
24 Hóa học Xác định hàm lượng chất béo Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt 3.5/CL2.PP.1.9 Ver.01.2021 (Ref:NMKL No.131,1989 TCVN-3703 :2009) Trọng lượng - BoA NAFIQAD 3 ngày
25 Hóa học Xác định hàm lượng Phospho Thực phẩm 3.5/CL2.PP.4.3 Ver.01.2021 (Ref.NMKL No.57, 2nd Ed.:1994) UV-Vis - BoA NAFIQAD 3 ngày
26 Hóa học Xác định hàm lượng Sulphite Thực phẩm (trừ tinh bột, đường, mì sợi, thủy sản hun khói) 3.5/CL2.PP.4.2 Ver.01.2021 (Ref.NMKL No.132, 1989) UV-Vis LOD = 10 mg/kg, LOQ = 30 mg/kg BoA NAFIQAD 3 ngày
27 Hóa học Xác định hàm lượng Nitrogen và Protein thô Thực phẩm 3.5/CL2.PP.1.11 Ver.01.2021 (Ref.NMKL No.6, 4th ed. 2003) Kjeldahl - BoA NAFIQAD 2 ngày
28 Hóa học Xác định hàm lượng tro (nung ở 550 độ C) Thực phẩm 3.5/CL2.PP.1.4 Ver.01.2021 (Ref.NMKL No.173, 2005) Trọng lượng - BoA NAFIQAD 3 ngày
29 Hóa học Xác định hàm lượng ẩm Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt, cà phê bột 3.5/CL2.PP.1.4 Ver.01.2021 Trọng lượng - BoA NAFIQAD 2 ngày
30 Hóa học Xác định hàm lượng Chloride (NaCl) Thực phẩm 3.5/CL2.PP.1.1 Ver.01.2021 (Ref. AOAC 937.09) Chuẩn độ - BoA NAFIQAD 2 ngày
icon-up.gif